Valikko

Säteilysuojelun perusperiaatteet

Ympäristön, väestön ja työntekijöiden suojelua säteilyltä ja radioaktiivisilta aineilta kutsutaan säteilysuojeluksi. Säteilysuojelulla on kolme perusperiaatetta, jotka on huomioitu myös Suomen säteilylaissa.

  1. Oikeutusperiaate: Säteilyn käytöstä saatavan hyödyn on oltava suurempi kuin siitä aiheutuvan haitan.
  2. Optimointiperiaate: Säteilyn käytöstä aiheutuva säteilyaltistus on pidettävä niin pienenä kuin kohtuudella on mahdollista. Optimointiperiaatteesta käytetään myös ALARA-periaate nimitystä (As Low As Reasonably Achievable).
  3. Yksilönsuojaperiaate: Työntekijöiden ja väestön yksilön säteilyaltistus ei saa ylittää vahvistettuja enimmäisarvoja, annosrajoja.

Suomessa säteilyn käyttöä valvoo Säteilyturvakeskus STUK.

Säteilylaki